Skip to main content

Pro oznamovatele

 

Oznamování protiprávního nebo neetického jednání

Společnost Kyndryl Client Center, s. r .o., („Společnost“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze takovému jednání předcházet jsme připraveni přijímat Vaše podněty. Pro odhalování možného protiprávního jednání jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou pracovníci Společnosti a členové řídících a statutárních orgánů. Společnost v souladu se Zákonem vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

(„Oznamovatel“)
 

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Oznamovatelé mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů uvedených v Zákoně.

Oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je Oznamovatel vyrozuměn, pokud zůstane v kontaktu.

 

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vede Společnost evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Své oznámení zašlete na e-mailovou adresu
WBofficerCC@kyndryl.com
ke které má přístup jenom Příslušná osoba.

Telefonní linka

V pracovní dny v čase od 9:00 do 18:00 hodin,
zavolejte na telefonní číslo:
+420 730 578 451
nebo +33  6 24 24 73 85.

Osobní oznámení

Pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla si můžete sjednat schůzku s Příslušnými osobami.

Níže uvedené osoby byly formálně jmenovány k výkonu povinností spojených s rolí příslušné osoby:

Otakar Martinec a Nicolas Grollier

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz