Skip to main content

Zasady ochrony prywatności danych Kyndryl

Wybierając Kyndryl, zyskujesz siłę, doświadczenie, wiedzę i niezawodność uznanego światowego lidera w zakresie bezpieczeństwa IT i prywatności.  

W Kyndryl zaufanie jest podstawą wszystkiego, co robimy, i jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i poufności Twoich danych osobowych. Będziemy gromadzić i przetwarzać tylko te dane osobowe, które są istotne i niezbędne do realizacji opisanego przez nas celu, zawsze w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przejrzysty. 

 

Jako Dyrektor ds. Prywatności i Regulacji kieruję wizją firmy w zakresie prywatności i przepisów oraz strategią zgodności, a także nadzoruję nasze programy ochrony prywatności i zgodności z przepisami. Moją misją jest pomoc firmie Kyndryl w utrzymaniu zaufania naszych klientów poprzez stosowanie otwartych, przejrzystych i zrozumiałych praktyk w zakresie prywatności, przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych technologii w sposób odpowiedzialny i z jasno określonym celem. ” 

Dennis Tougas, Dyrektor ds. Prywatności i Regulacji

Kyndryl jest globalnie zintegrowanym przedsiębiorstwem, którego procesy biznesowe często wykraczają poza granice jednego kraju. Taka globalizacja wymaga nie tylko dostępności systemów komunikacyjnych i informacyjnych w całej grupie firm (Kyndryl), ale także przetwarzania i wykorzystywania na całym świecie wielu rodzajów informacji, w tym danych osobowych. 

Kyndryl zobowiązuje się do ochrony prywatności i poufności Danych Osobowych swoich Pracowników, Klientów, Partnerów Biznesowych (w tym kontaktów w ramach Klientów i Partnerów Biznesowych) oraz innych możliwych do zidentyfikowania osób. Jednolite praktyki gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania, uzyskiwania dostępu, przekazywania lub przetwarzania w inny sposób takich informacji pomagają firmie Kyndryl w uczciwym i właściwym przetwarzaniu Danych Osobowych, ujawniając je i/lub przekazując je tylko w odpowiednich okolicznościach. 

Niniejsza Polityka określa ogólne zasady leżące u podstaw konkretnych praktyk Kyndryl dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania, uzyskiwania dostępu, przekazywania lub innego przetwarzania Danych Osobowych, w tym ogólną zasadę prywatności w fazie projektowania i domyślnej prywatności. Te ogólne zasady mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Kyndryl na całym świecie.  

Ponadto Kyndryl uznaje znaczenie ochrony danych osobowych klientów przed bezprawnym dostępem ze strony rządów i ich agencji we wszystkich jurysdykcjach, w których Kyndryl prowadzi działalność. 

Ogólnie Kyndryl oczekuje, że rządy będą kontaktować się bezpośrednio z naszymi klientami korporacyjnymi, gdy zażądają dostępu do danych przechowywanych przez Kyndryl w ich imieniu. 

Kyndryl wspiera działania mające na celu zwiększenie przejrzystości, nadzoru i odpowiedniej kontroli sądowej rządowych wniosków o udostępnienie danych, w tym zmodernizowane umowy międzynarodowe dotyczące pomocy prawnej. 

Ogólne zasady, którymi się kierujemy, to: 

  • Uczciwość: Kyndryl będzie gromadzić i przetwarzać Dane Osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty. 
  • Ograniczenie celu: Kyndryl będzie gromadzić tylko Dane Osobowe, które są istotne i niezbędne do realizacji określonego celu (celów) i będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w sposób, który nie jest niezgodny z celami, dla których zostały zebrane. 
  • Minimalizacja danych: Kyndryl będzie przetwarzać tylko takie Dane Osobowe, które są adekwatne, istotne i nie są nadmierne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane. 
  • Dokładność: Kyndryl będzie przechowywać Dane Osobowe tak dokładne, kompletne i aktualne, jak jest to konieczne do celu, w jakim są przetwarzane. 
  • Przechowywanie danych: Kyndryl będzie przechowywać Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane. 
  • Ujawnienie: Kyndryl udostępni Dane Osobowe wewnątrz lub na zewnątrz Kyndryl tylko w odpowiednich okolicznościach. 
  • Bezpieczeństwo: Kyndryl wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych i poinstruuje osoby trzecie przetwarzające Dane Osobowe w imieniu Kyndryl, jeśli takie istnieją, aby przetwarzały je wyłącznie w sposób zgodny z przetwarzaniem w imieniu Kyndryl oraz aby wdrażały odpowiednie techniczne i środki organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych. 
  • Prawa osób fizycznych: Kyndryl zapewni osobom fizycznym odpowiednie prawa, takie jak prawo dostępu i poprawiania ich danych osobowych. 
  • Opieka: Kyndryl będzie dysponować odpowiednimi zasadami i praktykami dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z Danymi osobowymi, które przetwarza w imieniu swoich klientów. 
  • Rozliczalność: Kyndryl będzie dysponować odpowiednim nadzorem, w tym instrukcjami korporacyjnymi, wytycznymi, odpowiednio przeszkolonym personelem i innymi środkami pozwalającymi wykazać przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

Pracownicy Kyndryl, którzy mają kontakt z Danymi Osobowymi, muszą postępować zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce.  

Stosowanie tych zasad jest bardziej szczegółowo opisane w odpowiednich Instrukcjach korporacyjnych Kyndryl (oraz wszelkich towarzyszących im wytycznych wdrożeniowych) dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat Polityki Prywatności Kyndryl.