Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kyndryl 

 

Když si vyberete Kyndryl, získáte sílu, zkušenosti, odborné znalosti a spolehlivost uznávaného světového lídra v oblasti zabezpečení IT a ochrany osobních údajů.  

Ve společnosti Kyndryl je důvěra základem všeho, co děláme, a zavázali jsme se chránit soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Budeme shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou relevantní a nezbytné pro účel, který popisujeme, a to vždy bezpečným, zákonným a transparentním způsobem.   
 

Jako Vedoucí oddělení ochrany osobních údajů a regulace řídím vizi a strategii společnosti v oblasti ochrany soukromí a regulace a dohlížím na naše programy ochrany soukromí a regulace.  Mým posláním je pomáhat společnosti Kyndryl udržet si důvěru zákazníků prostřednictvím otevřených, transparentních a vysvětlitelných postupů ochrany osobních údajů a zároveň uvádět nové technologie do světa zodpovědně a s jasným cílem. ” 

Dennis Tougas, Vedoucí oddělení ochrany osobních údajů a regulace
 

Jako globálně integrovaný podnik přesahují obchodní procesy společnosti Kyndryl často hranice jedné země. Taková globalizace vyžaduje nejen dostupnost komunikačních a informačních systémů v rámci celé skupiny společností Kyndryl (Kyndryl), ale také celosvětové zpracování a používání různých typů informací, včetně osobních údajů. 

Kyndryl se zavazuje chránit soukromí a důvěrnost osobních údajů o svých zaměstnancích, zákaznících, obchodních partnerech (včetně kontaktů v rámci zákazníků a obchodních partnerů) a dalších identifikovatelných jednotlivcích. Jednotné postupy pro shromažďování, používání, zveřejňování, uchovávání, přístup, přenos nebo jiné zpracování takových informací pomáhají společnosti Kyndryl spravedlivě a vhodně zpracovávat osobní údaje a zveřejňovat je a/nebo přenášet pouze za vhodných okolností. 

Tyto zásady stanoví obecné zásady, které jsou základem konkrétních postupů společnosti Kyndryl pro shromažďování, používání, zveřejňování, ukládání, přístup, přenos nebo jiné zpracování osobních údajů, včetně obecné zásady ochrany osobních údajů podle návrhu a výchozího nastavení. Tyto obecné zásady platí pro zpracování osobních údajů společností Kyndryl po celém světě.

Společnost Kyndryl si navíc uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů zákazníků před nezákonným přístupem ze strany vlád a jejich agentur ve všech jurisdikcích, kde Kyndryl podniká.

Obecně platí, že společnost Kyndryl očekává, že vlády budou jednat přímo s našimi podnikovými zákazníky, když budou žádat o přístup k datům drženým společností Kyndryl jejich jménem. 

Kyndryl podporuje opatření ke zvýšení transparentnosti, dohledu a náležitého soudního přezkumu žádostí vlády o data, včetně modernizovaných mezinárodních dohod o právní pomoci. 

Obecné zásady jsou: 

 • Spravedlnost:

  Kyndryl bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje spravedlivě, zákonně a transparentním způsobem. 

 • Omezení účelu:

  Kyndryl bude shromažďovat pouze osobní údaje, které jsou relevantní a nezbytné pro konkrétní účel (účely), a bude zpracovávat osobní údaje pouze způsobem, který není neslučitelný s účely, pro které jsou shromažďovány. 

 • Minimalizace dat:

  Kyndryl bude zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nepřesahující účel, pro který jsou zpracovávány. 

 • Přesnost:

  Kyndryl bude uchovávat osobní údaje tak přesné, úplné a aktuální, jak je to nezbytné pro účel, pro který jsou zpracovávány. 

 • Uchovávání:

  Společnost Kyndryl bude uchovávat osobní údaje ve formě umožňující identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účel, pro který byly tyto osobní údaje shromážděny. 

 • Zveřejnění:

  Společnost Kyndryl zpřístupní osobní údaje v rámci společnosti Kyndryl nebo mimo ni pouze za vhodných okolností. 

 • Zabezpečení:

  Kyndryl zavede vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a dá pokyn třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Kyndryl, aby je zpracovávaly pouze způsobem, který je v souladu s jejich zpracováním jménem společnosti Kyndryl, a aby zavedly vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

 • Individuální práva:

  Kyndryl poskytne jednotlivcům příslušná práva, jako je právo na přístup a opravu týkající se jejich osobních údajů. 

 • Poručnictví:

  Kyndryl bude mít vhodné zásady a postupy pro bezpečné nakládání s osobními údaji, které zpracovává jménem svých zákazníků. 

 • Odpovědnost:

  Kyndryl bude mít odpovídající řízení, včetně podnikových pokynů, pokynů, náležitě vyškoleného personálu a dalších opatření, aby bylo možné prokázat, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s těmito zásadami. 

Zaměstnanci společnosti Kyndryl, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, musí jednat v souladu se zásadami obsaženými v těchto zásadách.  

Uplatňování těchto zásad je podrobněji popsáno v příslušných podnikových pokynech společnosti Kyndryl (a případných doprovodných prováděcích pokynech) týkajících se zpracování osobních údajů.

 

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Kyndryl.